• Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kownackiej w Warszawie 

    • Szkoła Podstawowa Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kownackiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kownackiej w Warszawie 

    • -Data publikacji strony internetowej: [2022-09-01] 

    • -Data aktualizacji: [2022-12-12] 

    • Status pod względem zgodności z ustawą 

    • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

    1. 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 

    1. 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 

    1. 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 

    1. 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 

    1. 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 

    1. 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 

    1. 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

    1. 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 

    1. 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. 

    1. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

    • -Deklarację sporządzono dnia: [2022-09-01] 

    • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

    • Skróty klawiaturowe 

    • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

    • Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

    • Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!  

    • W zgłoszeniu podaj: 

    • -adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść, 

    • -swoje imię i nazwisko, 

    • -swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) 

    • -informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa). 

    • W razie problemów z dostępnością pisz na mail:  sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 741-62-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością  

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl 

      

    Dostępność architektoniczna 

    Sposób dojazdu 

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej w Warszawie 

    Ul. Zaułek 34 

    03-289 Warszawa 

    Do budynku prowadzi główne wejście: znajdujące się od strony ulicy Zaułek wejście dla klas 0, I-VIII dla uczniów oraz pracowników i gości.  Teren przed wejściem głównym do szkoły wyposażony jest w schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz zastosowano dźwig osobowy łączące wszystkie kondygnacje. Wjazd na parking samochodowy od ulicy Zaułek posiada dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze jest informacja wizualna (mapa i schemat budynku) na temat rozmieszczenia pomieszczeń. 

    Komunikacja miejska: najbliższe przystanki autobusowe 256 (Zaułek Szkoła). 

    Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku: 

    Pionowe i poziome przestrzenie komunikacyjne budynku umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się poprzez kontakt telefoniczny. W budynku znajduje się winda, korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek został wybudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania w sposób zapewniający osobom z ograniczeniami ww. dostęp. 

    Obsługa osób słabowidzących/niewidomych: 

    Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Osobom słabowidzącym może być udzielona pomoc/wsparcie przez pracowników obsługi. 

    Obsługa osób słabosłyszących: 

    Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

    Dostępność toalet: 

    Na każdej kondygnacji, na każdym piętrze dostępne są WC częściowo przystosowane  dla osób niepełnosprawnych. 

    Ewakuacja i dojazd pożarowy 

    Z pomieszczeń, w których przebywa powyżej 50 osób (sala sportowa, stołówka) przewidziano po dwa wyjścia ewakuacyjne, z drzwiami otwierającymi się na zewnątrz.  Ewakuacja z pięter odbywać się będzie poprzez korytarze, wyjście na parterze z każdego piętra, po zejściu w dół. Budynek wyposażony jest w instalację oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz instalację odgromową. Dojazdem pożarowym dla budynku i poszczególnych stref pożarowych jest droga wewnętrzna, z wjazdami i wyjazdami od ulicy Zaułek 

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie