• Godziny pracy w r. szkolnym 2022/2023:
      

       Pedagog/Psycholog
     mgr Monika Modrzewska
     Pedagog 
     mgr Edyta Górniak - Pomykała
     Pedagog
     mgr Grażyna Kruszewska
     Pon. 9.00-12.30 8.30-12.15 -
     Wto. 9.00-12.30 11.45-15.30 12.00-16.00
     Śro. 9.00-15.00 8.00-11.30 9.00-14.00
     Czw. 9.00-12.30 - 9.00-16.00
     Ptk. 9.00-12.30 - -


     Zadania przypisane pedagogowi szkolnemu wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

     1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
      i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
     2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
      i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
     3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
      do rozpoznanych potrzeb.
     4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
     5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
      i pozaszkolnym uczniów.
     6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
      w sytuacjach kryzysowych.
     7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
     8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
      • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
       w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
      • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
        

     Zajęcia indywidualne i grupowe – To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym np. różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania albo/i potrzebującym pomocy. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.

     Pomoc materialnaod bieżącego roku szkolnego wnioski o stypendium  szkolne i zasiłek szkolny należy składać w  ośrodku pomocy społecznej  przynależnym do miejsca zamieszkania ucznia w terminie do 15 września 2022r. Szkoły nie przyjmują wniosków.  Bliższe informacje u pedagoga szkolnego, w ośrodku pomocy społecznej oraz na stronie edukacja.warszawa.pl  

     Stypendium „Posiłek dla ucznia” - Istnieje  możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Ta forma wsparcia dotyczy uczniów z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie kwalifikują się do pomocy w postaci bezpłatnych obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Bliższe informacje oraz wzory wniosków dostępne są  u pedagogów szkolnych.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www Agnieszka Szymańska
  • Logowanie