• Odroczenie obowiązku szkolnego

     Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka wydaje decyzje o odroczeniu na podstawie następujących dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730,2089):

    – wniosku rodziców, podanie o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
    Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.

    – opinii, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

    – oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku dzieci posiadających wymienione orzeczenie (art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730,2089).

    Decyzja dyrektora szkoły, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w 30 dni od złożenia wniosku. Dziecko można odroczyć do dnia 31 sierpnia.

    Rekrutacja dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym:

    Rodzice dzieci urodzonych w roku 2015 oraz 2014 w celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej powinni:

    • -pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
    • -wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

    Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

    Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:

    • -pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
    • -wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

    Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

    W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www Agnieszka Szymańska
  • Logowanie