• Odroczenie obowiązku szkolnego

     Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka wydaje decyzje o odroczeniu na podstawie następujących dokumentów (art. 36 ust. 4-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 185):

    – wniosku rodziców, podanie o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

    – opinii, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

    – oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku dzieci posiadających wymienione orzeczenie (art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz.U. z 2023 r. poz. 185).

    Decyzja dyrektora szkoły, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w 30 dni od złożenia wniosku. Dziecko można odroczyć do dnia 31 sierpnia.

    Rekrutacja dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym:

    Decyzja dyrektora szkoły, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w 30 dni od złożenia wniosku. Dziecko można odroczyć do dnia 31 sierpnia.

    Rekrutacja dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym:

    Rodzice dzieci urodzonych w roku 2017 oraz 2018 w celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej powinni:

     • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
     • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

    Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.
     

    Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:

     • pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
     • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

    Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie