• Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci sześcioletnie zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

    Aby zgłosić dziecko do oddziału przedszkolnego należy w terminie podanym w harmonogramie (od 7 marca od godz. 13.00):

    – zalogować się na stronie https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.plwypełnić odpowiednie rubryki, wydrukować formularz i podpisany dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wraz z odpowiednimi dokumentami oraz oświadczeniami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych w formularzu,

    lub

    -dołączyć w systemie skany/ zdjęcia dokumentów/ oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych i podpisać wniosek profilem zaufanym (nie trzeba go wtedy dostarczać do szkoły),

    lub

    -udać się do wybranej placówki i wypełnić formularz na miejscu ręcznie.

     
    Formularz powinien być podpisany przez obojga rodziców, gdyż  stanowi to potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku. Gdy jeden  z rodziców nie może podpisać wniosku, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.

    Wykaz potrzebnych dokumentów i wzory oświadczeń można znaleźć  w zakładce „Dokumenty”. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

    Kopie dokumentów należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem”.

    W naborze do oddziałów przedszkolnych nie obowiązuje rejonizacja. Dzieci przyjmowane są na wolne miejsca. W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższa liczbę miejsc jakimi dysponuje placówka, to o zakwalifikowaniu się dziecka decyduje liczba punktów jaką otrzymało za spełnianie poszczególnych kryteriów.

    W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie. Dzieci spoza Warszawy będą przyjmowane w rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc.

    Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika przy czym placówką pierwszego wyboru jest szkoła, która znajduje się na pierwszym miejscu wśród wybranych przez rodzica placówek  (UWAGA! Podanie składa się tylko w jednej placówce- pierwszego wyboru !!! nie ma potrzeby zanoszenia formularza do placówek drugiego, trzeciego (…) wyboru).

     DZIECI ZAKWALIFIKOWANE, KTÓRYCH RODZICE NIE ZŁOŻĄ POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE !!!

     

    Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka:

    • przedszkola i szkoły podstawowe  – Pasko Joanna    22 32 54 189
    • przedszkola i szkoły podstawowe  – Banasik Katarzyna 22 32 54 241

     

    Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024

    https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji1

     

    Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

       https://edukacja.um.warszawa.pl/kryteria-rekrutacji

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www Agnieszka Szymańska
  • Logowanie