• Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2024/2025    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2024/2025:

    Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji Aktualności - Edukacja (um.warszawa.pl)
     

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci sześcioletnie zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

    Aby zgłosić dziecko do oddziału przedszkolnego należy w terminie podanym w harmonogramie (od 5 marca od godz. 13.00):

    – zalogować się na stronie https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.plwypełnić odpowiednie rubryki, wydrukować formularz i podpisany dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wraz z odpowiednimi dokumentami oraz oświadczeniami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych w formularzu.

    Formularz powinien być podpisany przez obojga rodziców, gdyż  stanowi to potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku. Gdy jeden  z rodziców nie może podpisać wniosku, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.

    Wykaz potrzebnych dokumentów i wzory oświadczeń można znaleźć  w zakładce „Dokumenty”. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

    Kopie dokumentów należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem”.

    W naborze do oddziałów przedszkolnych nie obowiązuje rejonizacja. Dzieci przyjmowane są na wolne miejsca. W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższa liczbę miejsc jakimi dysponuje placówka, to o zakwalifikowaniu się dziecka decyduje liczba punktów jaką otrzymało za spełnianie poszczególnych kryteriów.

    W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie.
    Dzieci spoza Warszawy będą przyjmowane w rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc.

    Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika przy czym placówką pierwszego wyboru jest szkoła, która znajduje się na pierwszym miejscu wśród wybranych przez rodzica placówek  (UWAGA! Podanie składa się tylko w jednej placówce- pierwszego wyboru !!! nie ma potrzeby zanoszenia formularza do placówek drugiego, trzeciego (…) wyboru).

     DZIECI ZAKWALIFIKOWANE, KTÓRYCH RODZICE NIE ZŁOŻĄ POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE !!!

     


     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie