1. Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej należy wypełnić formularz zamieszczony na stronach:

    https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

    https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

    lub wypełnić formularz ręcznie (do pobrania w sekretariacie szkoły)

    oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów (oświadczenia dotyczą tylko dzieci zgłaszanych do oddziałów przedszkolnych i dzieci spoza rejonu w klasie pierwszej).

    Kopie dokumentów należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, datą oraz formułą „za zgodność z oryginałem”.

    Oświadczenia muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

    Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania przez dziecko poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych oraz wzory oświadczeń znajdują się w plikach poniżej:
    -wykaz dokumentów oddział przedszkolny - wykaz_dokumentow_oddzial_przedszkolny.pdf
    -wykaz doklumentów pierwsza klasa dzieci spoza rejonu - wykaz_dokumentow_pierwsza_klasa.pdf
    -wzory oświadczeń pierwsza klasa dzieci spoza rejonu - wzory_oswiadczen_klasa_pierwsza(1).pdf
    -wzory oświadczeń oddział przedszkolny - wzory_oswiadczen_oddzial_przedszkolny.pdf
    -oświadczenia w sprawie podpisu rodziców - oswiadczenie_w_sprawie_podpisu_rodzicow.pdf

     

    1. Aby zapisać dziecko naszej szkoły do klas II – VIII należy wypełnić jeden z załączonych formularzy:
    1. kartę zapisu, która obowiązuje dla dzieci z rejonu (akt urodzenia do wglądu)

     

    karta przyjęcia dziecko rejonowe -Kartaprzyjeciadzieckapdf2024.pdf

     

    1. wniosek o przyjęcie dla dzieci spoza rejonu (akt urodzenia do wglądu, do wniosku można dołączyć na piśmie prośbę o przyjęcie wraz z uzasadnieniem)

     

    wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu- Wniosekprzyjecia2024pdf.pdf

     

    Formularz powinien być podpisany przez obojga rodziców, gdyż  stanowi to potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim zawartych. Gdy jeden  z rodziców nie może podpisać dokumentu, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o zapisaniu dziecka do naszej szkoły oraz uzgodnili dane zawarte w formularzu.

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie